.


Бесплатно !

1 година

Користењето на програмите е бесплатно за една година за кое време можете да стекнете увид во квалитетот на програмите.
Следните години можете или да го платите во целост од 100 евра одеднаш или три последователни години да плаќате по 2000 денари со што стекнувате право на неограничено користење.

 


IMIGI System
  BUSSINES SOFTWARЕ

  http:// anakioski.yolasite.com/software I Google : Anakioski

             Адреса.  ул Востаничка 110 , Скопје  Мејл: ginko3010@gmail.com  Телефон: 071 325 381
                               Бесплатно 1 година за Imigi System - small bussines
.                       ,
 
 

IMIGI System - small bussines е наменет за  задоволување на главните потреби на малиот и среден бизнис во делот на бизнис евиденците и анализите:

1 Фискална каса                      
2 Фактурирање
3 Евиденција на влезот и излезот на робата        (материјално книговодство)
4 Евиденција на долгувањата и побарувањата    (ликвидатура)

      Тоа се најбитните задачи од областа на бизнис  евиденциите кои треба секојдневно да се обработатуваат. Книговодството обично е доделено на овластен книговодител, па затоа програмот за финансиско книговодство не е вклучен во овој сет на програми.

Програмите произлегуваат од работно искуство долго 20 години  и посебно внимание е посветено на едноставноста на работата.

Правило број 1 : Како да почнеме ?

Почетокот е најтежок бидејки  зависно од обемот на работа на фирмата потребно е да се внесат поголем број почетни податоци.
Одберете од мените ТАБЕЛИ и тука треба да се внесат:
1 Податоци за Артиклите  :  шифра, опис на артиклот, ддв, цена и баркод
2 Податоци за Комитентите (фирмите со кои соработуваме)  : шифра (произволна), назив на комитентот
3 Податоци за фирмата на корисникот


ВНИМАНИЕ : Можеме да Ви помогнеме во воспоставување на системот и наместо Вас да ги внесеме потребните податоци.  За 1 час работа наплатуваме 250 денари. За сите услуги бараме платен превоз или Вие лично да не однесете на работното место.

ВНИМАНИЕ : Доколку имате потреба од доправки на програмот (додатни полиња за евиденција и друго) јавете се да се договориме !

ВНИМАНИЕ : Доколку во првиот месец од бесплатното користење имате потреба од додатни објаснување истите се бесплатни. Доколку сакте да одржиме објаснување за користење во Вашата фирма, ќе мора да обезбедите превоз до истата.

Слика 1   Програм за фактурирање

Make a free website with Yola